Tôi sẽ không sợ một thế lực xấu xa nào

Tôi sẽ không sợ một thế lực xấu xa nào

Vì sao chúng ta cần phải có một ứng viên độc lập tranh cử tổng thống?

Viện Châu Á

Tháng Sáu, 2020

Emanuel Pastreich

Tiểu sử tác giả

Lời tựa từ dịch giả

Lời giới thiệu cho độc giả Việt Nam

“Vì sao lại tranh cử Tổng thống dưới tư cách một ứng viên độc lập?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: